blocks-2903681_1920_edited.jpg

WYCENA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH

lokal mieszkalny, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lokal użytkowy 

 

Co jest potrzebne do wyceny?

Poniżej lista dokumentów niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego (w zależności od celu, dla którego będzie wykonany)

Dla nieruchomości lokalowej:

​aktualny odpis z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej,

  • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości,

  • wypis z rejestru lokali,

  • wypis z rejestru gruntów,

  • inne np. rzut lokalu, ekspertyzy itp.

  • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu (jeśli dotyczy)

  • umowa deweloperska wraz załącznikami (jeśli dotyczy)

  • decyzja o sposobie użytkowania lokalu o funkcji niemieszkalnej (jeśli dotyczy)

  • umowy cywilnoprawne (umowa najmu) - jeśli dotyczy

  • dokumenty potwierdzające wydatki operacyjne: koszty ubezpieczenia i ochrony nieruchomości, podatek od nieruchomości, koszty zarządzania nieruchomością koszty napraw bieżących i konserwacji (jeśli dotyczy)

  • dokumentacja techniczna (opcjonalnie)